Az Úr 2016-os éve

2017.01.09.

Az Úr 2016-os éve

Amit csendben, belső hálával mondhatunk arról, hogy mit műveltünk 2016-ban.

A pilisszentiváni egyházközség élete az Úr 2016-os évében

 

Úgy vagyunk, mint a példabeszédben megismert munkások: ránk bízták a szőlőt, míg a Gazda idegenben jár, de vissza fog térni és megnézi mit tettünk szőlőjével…

Ezért annak a megállapításában, hogy mit tettünk az elmúlt évben Pilisszentivánon, mint Isten szőlőjében, nem mi vagyunk az illetékesek. A szívek és vesék Vizsgálója, a lelkek mélységeinek Ismerője tudja, hogy mit építettünk vagy romboltunk. Mégis összeszedtük gondolatainkat, és az olvasók elé tárjuk, hogy mit gondolunk munkánkról mi, szőlőművesek.

Hitünk egyik mutatója, a Jóisten - Szőlősgazda iránti szeretet, tisztelet kifejezése, a szertartások, a liturgiák rendje, az azokon való részvétel minősége.

A szentmisék az év elejétől szeptemberig hétfőn pénteken és szombaton este 5-kor (utóbbi német nyelven), kedden reggel 8-kor és vasárnap fél 9-kor kezdődtek. Szeptembertől a vasárnapi szentmise 9 órára tevődött át.

Templomunkban az év folyamán 18 keresztelés volt.

Május 8-án 8 órakor volt a gyerekek első szentáldozása, amikor 29-en járultak a szentség vételéhez.

Idén 4 keresztény házasságkötés volt templomunkban, de felkészítés 8 jegyespárnak történt. Négyen más templomban esküdtek.

Az év során 24-en részesültek katolikus temetésben.

Januárban 9-10-én tartottuk kétnapos folyamatos szentségimádásunkat, ami immár 50 éves gyakorlat a községben. Április eleje óta heti rendszerességgel, szerda esténként fél órás csendes imaórát tartottunk a látható Isten előtt.

Nagyböjtben, virágvasárnap előtti szombaton és adventben, december 10-én tartottuk bűnbánati liturgiánkat, amire három vendég atyát hívtunk, és amin összesen 115-en gyóntak meg.

A húsvéti szent három nap során a liturgiáját plébánosunk Kiss Csaba vezette le, mindhárom napon 17.00 órai kezdettel. Vasárnap reggel 8 kor körmenettel majd szentmisével ünnepeltük a húsvétot.

A passiókat virágvasárnapon a felnőtt énekkar, nagypénteken a fiatalok énekkara adta elő.

Húsvét hétfőn a Magas-kő alatti szalonnasütőnél 7.30-kor tartottuk meg az emmauszjárás utáni szentmisét, amit szintén Kiss Csaba atya celebrált.

Lelkipásztori kisegítőink januártól szerdánként igeliturgiát, a csütörtöki napokon zsolozsmát vezettek áldoztatással. Áprilistól kéthetenként Taizei imaórát tartottunk áldoztatással. A kisegítők elsőpéntekenként besegítenek a betegek látogatásába, ill. áldoztatásába.

Halottak napján a szentmisét a régi temetőben 9 órakor tartottuk meg.

Templomunk búcsújának előestéjén, szombaton 5 órakor az ünnepi szentmisét Kelényi József O.Praem. mányi plébános mutatta be. A liturgia után a jelenlévők átmentek a plébániára, ahol jókedvű beszélgetéssel folytatták az ünnepet.

 

A hit továbbadása, a keresztény tanítás és ismeret továbbadása megfelel a szőlőművelés tudásának elsajátításának.

A hitoktatás a 2016-2017-es tanévtől órarendbe építve mind a 8 évfolyamban az általános iskolában történik. A negyedikeseket és nyolcadikosokat Kiss Csaba plébános, a többi osztályokat, Lugosi József, budapesti hitoktató oktatja. Október elejétől Telek Franciska az 5-6, Marlok Tamás a 7-8 osztályosoknak és a 9-es hittanosoknak tart plébániai hittant.

A szőlőművelés nem csak elmélet, sőt nem csak gyakorlat, hanem közösségi munka is. Nem magányos deszantosként éljük meg hitünket – dolgozunk a szőlőben – hanem másokkal összefogva. Ezért külön érdemes rátekinteni közösségi életünkre is.

A péntekenként a felnőtteknek van heti egy találkozójuk, amit Marlok Tamás, a cserkész őrsvezető fiataloknak ugyanekkor, amit Kovács Gábor cserkész parancsnok vezet.

Somogyi Károly 6 éve vezeti havonta 1 alkalommal a Szt. Anna idősklub összejövetelét.

Október 22-én külön busszal, 45 fővel mentünk zarándokolni Péliföldszentkeresztre, ahol a solymári hívekkel (szőlőművesekkel) szentmisén, majd a Lourdesi barlangnál Mária litánián vettünk részt.

December 24-én 15.00 órakor a templomban hittanos gyerekek adták elő Jézus születését, majd 16.45-kor a kálvárián felnőttek játszották el betlehemes játékukat.

Plébániánkat továbbra is kiadjuk lelkigyakorlatok, közösségi foglalkozások céljára. A koordinálást Richolm Péterné, Stocker Istvánné, a második félévtől Janusch Veronika végzi.

Az egyházközség választott képviselőtestülete havi rendszerességgel találkozott, vitatta meg az elvégzett munkát és az előtte álló kihívásokat.

No és a lényeg: a szőlőmunkások egymás közti, szőlő iránti szeretete. Ettől lesz szép a szőlő és ízletes a bor! Arra nincs rálátásunk, hogy az egyének mi mindent tettek meg szeretetből, de a közösség életereje kifejez ebből is valamit!

Karitász csoportunk idén is folytatta ismert havonkénti ruhaosztását, aminek forrása a korábban is megszokott ausztriai gyűjtőhely. A szentiváni Kaem-Sped szállító cég hozza Ausztriából a használt cikkeket, amit az önkéntes tagok rendszereznek, kínálják az érdeklődőknek, majd rakják ismét össze és továbbítják más településekre.

Nagyböjt alatt 25 családnak juttattak szárazélelmiszer csomagot, adventben pedig 50 család kapott ajándékcsomagot. Az adományokat a hívek adták össze és a csoport tagjai osztották szét, vitték el a családoknak.

A csoport tagjai az egész év során, heti rendszerességgel, beosztás alapján takarították a templomot is!

A szőlőművelés tudást, munka utáni vágyat, és bizonyos eszközöket követel. Ennek kapcsán megjegyezhetjük a következőket:

Templomunk orgonájának teljes felújítása során a hangszerész mester elszállította az orgonasípokat, egyenként kitisztította és hangolási módjukat egyszerűbbé tette. A fasípokkal több gondja volt, mivel az idő során a ragasztás mentén több szétnyílt. Végül minden kijavítva, kitisztítva került a templomba a megfelelő helyre. Ez után került sor a végső hangolásra. A teljes költség 1,5875M ft volt, amit a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, kántorunk Neubrand Ferenc, egy osztrák hölgy, valamint az egyházközség adott össze. A felújított orgona március 5-én, szombaton, az esti misén szólalt meg először. Április 10-én koncert volt az új orgona kíséretével.

Egyházközségi temetőnkben adományból egy padot állítottunk fel a kereszt közelében, továbbá az északi oldalon lecseréltük a közel 30 éves dróthálót. Két alkalommal tartottunk nagyméretű takarítást. Az évek óta folyó munka eredményeként egyre áttekinthetőbb, szebb őseink nyughelye. A munkálatokat ifj. Stocker István szervezi, mint temetőgondnok.

A templom hangosítását hosszas próbálkozás után ifj. Osztheimer Zoltán szakember segítségével valósítottuk meg. Nagycsütörtökre a rendszer működött.

Plébániánk udvarát Bakonyi Norbert kertész a nyár folyamán tette rendbe és vállalta annak folyamatos karbantartását.

Plébániánk emeleti és középső szintjét június végén a pilisvörösvári Schuck Bau Kft. festette ki.

Az egyházközség honlapja egy éve működik és frissül rendszeresen.

Köszönet mindezért a helyi szőlőműveseknek, a csendes híveknek és a „látszóknak”, hogy nem adták fel hivatásukat és képességeik szerint dolgoztak az év során!

Hálát adunk a szőlő Urának, hogy ránk bízta tulajdonát és folyamatosan segíti munkánkat!

 

vissza